• De dokters
  • Verlofperiodes
  • Contactgegevens
  • Noodnummers
  • Stel een vraag
  • Afspraak boeken
  • Raadplegingen
  • HAIO
  • GDPR privacy

Liebaardstraat 170      8792 Desselgem        www.liebaard.be         056/71 40 86

Dokterspraktijk Liebaard Liebaardstraat 170, 8792 Desselgem

Dr. Johan Soens

 

Dr. Johan Soens ( afgestudeerd KU Leuven 1989) stapte in de praktijk van Dr. Daniel Descamps in 1990. Dr. Soens zet zich verder in voor de huisartsen in opleiding ( Haio).

Dr. Mathias Viaene

 

Dr. Mathias Viaene is op 1 september 2016 gestart als huisarts in de praktijk Liebaard .

Dr. Lore Nouwynck

 

Dr. Lore Nouwynck start op 1 oktober 2019 als huisarts in opleiding ( HAIO) en dit gedurende 1 jaar .

Dr. Lisa Berteloot

 

Dr. Lisa Berteloot start op 1 oktober 2018 als huisarts in opleiding ( HAIO), dit gedurende 1 jaar .

Zij beëindigde haar opleiding in de praktijk Liebaard op 30 september 2019.

Dokterspraktijk Liebaard Liebaardstraat 170, 8792 Desselgem

Dokterspraktijk Liebaard Liebaardstraat 170, 8792 Desselgem

Adres

Liebaardstraat 170
8792 Desselgem

Telefoon

Algemeen: +32 56 71 40 86

Fax

+32 56 72 91 87

Email

Aandacht:

info@liebaard.be

is NIET meer actief met betrekking tot spam en ongewenst mailverkeer.

Hebt u een vraag ?

Ga dan via de knop ” stel een vraag”

Voorschriften en attesten worden verstrekt tijdens de raadpleging. Uitzonderlijk kunnen deze telefonisch worden aangevraagd.

U kan de praktijk steeds bereiken :

056 71 40 86

Dokterspraktijk Liebaard Liebaardstraat 170, 8792 Desselgem

Dokterspraktijk Liebaard Liebaardstraat 170, 8792 Desselgem

Dokterspraktijk Liebaard Liebaardstraat 170, 8792 Desselgem

Raadplegingen op afspraak, dagelijks van 8u tot 12u en van 14u tot 19u ( zie knop afspraak )

                       Dr. Soens heeft geen raadplegingen op donderdagnamiddag en – avond

                       Dr. Mathias Viaene heeft geen raadplegingen op woensdagnamiddag en -avond

                       Dr. Lore Nouwynck heeft geen raadplegingen op dinsdag

Dokterspraktijk Liebaard Liebaardstraat 170, 8792 Desselgem

HAIO PERIODE 2019-2020

De praktijk Liebaard is door het Universitair Huisartsencentrum erkend als opleidingspraktijk.

Jaarlijks wordt een huisarts-in-opleiding (HAIO) geselecteerd die gedurende 1 jaar de praktijk komt versterken.

Dr Johan Soens werd aangesteld door de Universiteit als praktijkopleider voor de HAIO’s.  Hij is bovendien officieel erkend als stagemeester door de Federale Overheidsdienst voor Volksgezondheid.

De HAIO bezit een diploma van arts na de zes jaar durende geneeskundestudies. Om erkend te worden als huisarts specialiseert de HAIO zich gedurende drie jaar in de huisartsgeneeskunde. De HAIO wordt in alle aspecten van het huisartsenberoep ingeschakeld. Hij/ zij heeft eigen spreekuren, huisbezoeken, wachtdiensten, e.d. Dankzij dagelijks overleg en wekelijkse vergaderingen blijven alle artsen en in het bijzonder de praktijkopleider op de hoogte van de bedrijvigheid van de HAIO.

Op 1 oktober 2019 start Dr. Lore Nouwynck als nieuwe HAIO in onze praktijk. Ze blijft in onze praktijk tot 30 september 2020.

wij danken Dr. Lisa Berteloot voor haar inzet voor de patiënten en de praktijk afgelopen jaar.

Dokterspraktijk Liebaard Liebaardstraat 170, 8792 Desselgem

PRIVACY

 

Algemeen

De AVG /GDPR is een nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft diegene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en GDPR.

 

Huisartsenpraktijk Liebaard

In onze praktijk worden diverse persoonsgegevens van u verwerkt. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bv de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting.

Door het gebruik van de website/agenda laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. We bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Volgende gegevens worden verzameld bij de website: achternaam, voornaam, e-mailadres, adres, telefoonnummer, geboortedatum, gegevens van uw gezondheid. Deze gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen: het aanmaken/inloggen van uw account, het inplannen van een afspraak, vlotte werking/beheer van de praktijk. Deze zijn een wettelijke verplichting om onze praktijk draaiende te houden.

De plichten van de huisartsenpraktijk

Huisartsenpraktijk Liebaard, Liebaardstraat 170, 8792 Desselgem, is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

-voor zorgverlening

-voor doelmatig beheer en beleid

-voor voorlichting

We letten er nauw op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig is voor de goede werking van de website/praktijk.

Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden (geen marketing)

U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren  door uw zorgverlener (mondelinge toestemming, inlezen ID)

Alle medewerkers binnen onze praktijk en bedrijven waarmee we werken hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 30 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is.

Uw rechten als betrokkenen

U heeft de volgende rechten:

-Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.

-Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover dat de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad)

-Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.

-Het recht om gedeeltelijke vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.

-Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.

-Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling kenbaar maken aan huisartsenpraktijk  Liebaard (Dr Johan Soens – Dr Mathias Viaene).

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, anders dan derden die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons (specialisten, labo, apotheek), of tenzij enige wettelijke bepaling ons hiertoe verplicht. Onze medewerkers van de praktijk, alsook de bedrijven waarmee we samenwerken hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan (zwijgplicht).

 

Uitwisseling van gegevens

De geïnformeerde toestemming van de patiënt om gezondheidsgegevens te delen, regelt louter de uitwisseling van deze gegevens via eHealth en Vitalink. Als u toestemming geeft, komen uw persoonlijke gegevens centraal beschikbaar en kunnen ze enkel geraadpleegd worden door een zorgverlener met een therapeutische relatie. Wordt de toestemming door u ingetrokken, dan wordt de gedeelde informatie van het platform verwijderd. Voor patiënten die deze toestemming niet gegeven hebben, blijft de mogelijkheid bestaan om medische informatie met behandelende artsen uit te wisselen via andere beveiligde wegen (mondeling, schriftelijk of digitaal)

 

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts. Dit kan door u persoonlijk overgedragen worden, maar ook per post of digitaal (niet per mail).

 

Inzage, wijziging en verwijderen van uw gegevens: vragen of klachten

Heeft u een vraag of een klacht of wil u uw gegevens laten aanpassen? Dan kan u ten allen tijde contact met ons opnemen.

 

Contact

Praktijk Liebaard, Liebaardstraat 170, 8792 Desselgem 056/71.40.86